Miljøgodkendelse af Tuborg Syd

Gentofte Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Tuborg Syd – midlertidigt anlæg til genanvendelse og mellemdeponering af jord og beton samt tilladelse til udledning af lænsevand.

Miljøgodkendelsen af Tuborg Syd, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, matr. nr. 7o, 11a og 45d, Hellerup, meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til et midlertidig anlæg til nyttiggørelse samt midlertidigt oplag af lettere forurenet jord og ren beton.

Aktiviteterne er reguleret af godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016) og hører under listepunkterne K206 og K212.

Samtidig meddeler Gentofte Kommune tilladelse til udledning af lænsevand i forbindelse med anlægsarbejderne.

Ansøgning om miljøgodkendelse er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016) samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016).

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af den afgørelsen er rettet til og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Afgørelsen kan endvidere påklages af en række landsdækkende foreninger, som har natur- og miljøbeskyttelse som hovedformål.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen er 29. november 2016.
Søgsmål ved domstolene skal ske senest 1. maj 2017.