Midlertidig udledningstilladelse ved Tuborg Nord

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udledning af vand fra kystnær byggegrube, i forbindelse med etablering af ny pumpestation i umiddelbar nærhed af eksisterende pumpestation i Tuborg Havn.

I forbindelse med etablering af en ny pumpestation i Tuborg Havn, vil det være nødvendigt at etablere en byggegrube som spunses ned til kote -7,5 meter hvor kalklaget starter. Selve byggegruben vil udgraves til kote -4,0 og skal i en periode på omkring 3 måneder holdes tør. Da vandet, som forventes at være i byggegruben, hovedsageligt vil være fra Øresund og i mindre grad grundvand, anses det ikke for belaste Øresund ved at udlede vandet her til. I løbet af de 3 måneder udledningen pågår, forventes der udledt ca. 85.000 m3 vand fra byggegruben. Tilladelsen er gældende fra 1. december 2016 til 31. december 2017.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages inden 14 december 2016 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.