Tilladelse til etablering af en A boring på Hagedornsvej 2

Tilladelse til etablering af en A-boring på Hagedornsvej 2, med efterfølgende renpumpning og prøvepumpning og vurdering af ingen VVM-pligt.

29. juni 2016 har Gentofte Kommune meddelt tilladelse til etablering af A-boring og efterfølgende renpumpning og prøvepumpning samt vurderet, at etablering  af en prøveboring ikke er VVM-pligtig, idet etablering ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Gentofte Fjernvarme ønsker at undersøge muligheden for etablering af et ATES-anlæg (grundvandskøling) ved Hagedornsvej i Gentofte. Boringen anlægges som filtersat boring i det primære grundvandsmagasin. Prøveboringen tænkes senere anvendt som permanent boring i et grundvandskøleanlæg.

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven og  foretaget en VVM-screening. Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af LBK nr. 1529 af 23. november 2015 om lov om planlægning.

Gentofte Kommune har gennemført en VVM-screening ved anmeldelsen af projektet. Gentofte Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil belaste miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Klagevejledning

Inden 4 uger fra 29. juni 2016 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.