Dispensation til oprensning af Springdammen

Gentofte Kommune giver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sediment i søen Springdammen

Gentofte Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til oprensning af løst bundsediment i søen Springdammen, som er beliggende i det nordlige Gentofte.

Ansøgningen er behandlet efter Lov om Naturbeskyttelse, nr. 1578 af 8. december 2015. Dispensationen gives på en række vilkår, som kan ses i tilhørende dispensation.

Springdammen er i en lang årrække ikke blevet renset op, hvorfor bundsedimentet i søen nogle steder nu er mere en 150 cm tykt. Dermed er der steder i søen hvor der kun er 10-30 cm frit vand. Dette hindrer vandets frie bevægelighed mod Hollænderdammen samt den naturlige udvikling af undervandsvegetation. Samtidig giver de store mængder af sediment lugtgener. Derfor er det nu nødvendigt at oprense det løse bundsediment.

Klagefrist

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de i Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte parter og foreninger. Klagefristen er 23. februar 2016.