Tilladelse til etablering af ny bade- og bådebro på Marievej i Hellerup

Gentofte Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny bade- og bådebro på en række vilkår. Ansøgningen er behandlet efter bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2008 om bade- og bådebroer.

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet af den, afgørelsen er rettet til, og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsforening.

Klagefristen er den 10. marts 2016.