Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra anlægsprojekt i Strandvejsområdet i Hellerup.

Kort, der viser hvor grundvandet udledes til Øresund

Formålet med anlægsprojektet er at etablere en 1,4 km lang underjordisk regnvandstunnel, der skal opsamle regnvand fra hele det centrale Hellerup og lede det ud i Øresund. Det vil aflaste det eksisterende afløbssystem og give færre oversvømmelser og færre udløb af spildevand i Øresund.

Tilladelsen er behandlet i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, og bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2016 om spildevandstilladelse mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i Lov om Miljøbeskyttelse. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Evt. klage skal være indgivet senest den 6. maj 2016.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for NMKN i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til NMKN samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr på 500 kr. som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.
Evt. retssag skal anlægges senest den 10. oktober 2016. Hvis afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.