Udpegelse af nævninge og domsmænd

Byrettens og landsrettens nævninge- og domsmandslister dannes ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne indenfor retskredsen. Næste udtagelse til grundlisten sker i marts 2023.

Grundlisterne fremkommer ved at hver kommune i retskredsen nedsætter et Grundlisteudvalg, der udtager et antal personer (afhængigt at indbyggertal i kommunen).

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten i Gentofte:

 • skal være danske statsborgere 
 • skal have valgret til Folketinget
 • skal være mindst 18 år senest den 1. januar 2023, og må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2026 
 • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • skal bo i Gentofte Kommune
 • skal være uberygtede
 • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder
 • ikke må være ansat ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • ikke må være advokater og advokatfuldmægtige
 • ikke må være præster i folkekirken eller andre trossamfund.

Læs mere om domsmandssager eller nævningesager.

Fremgangsmåde i forbindelse med udtagelsen

Grundlisteudvalgets sekretariat anmoder de partier, der er repræsenteret i Gentofte Kommunalbestyrelse, om at indstille et antal personer til grundlisten, som svarer til partiets forholdsmæssige antal.

Gentofte Kommune modtager derudover løbende en række henvendelser fra personer, der uden at være indstillet af et parti ønsker at blive udtaget til grundlisten.

Ved udtagelsen til grundlisten har det hidtil været praksis, at de af partierne indstillede personer først udtages. Dernæst udtages personer, der selv har henvendt sig. I 2019 blev ca tre fjerdedele af de personer, der selv havde henvendt sig, udtaget til grundlisten. 

Læs Justitsministeriets vejledning til domsmænd og nævninge.

Næste udtagelse

Grundlisteudvalget i Gentofte Kommune har i marts 2019 udtaget 254 personer til grundlisten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Næste udtagelse til grundlisten finder sted i marts 2023. 

Ansøg om optagelse til Grundlisteudvalget i Gentofte Kommune (pdf)

Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer der udtages til listen udgør en alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udpeges, såfremt der er flere interesserede end det antal personer der skal optages på listen. 

I Gentofte Kommune er der særligt behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk. 

Det er Østre Landsret, der på baggrund af kommunens grundlister udarbejder nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne. 

Grundlisteudvalget skal på baggrund af persondataloven oplyse dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen og kontrollere disse oplysninger ved opslag i cpr-registret.

Oplysningerne, herunder personnummer, videregives til præsidenten for Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten. Præsidenten for Østre Landsret indhenter en udtalelse fra kriminalregistret. For at blive optaget som domsmand eller nævning, skal man være uberygtet. Præsidenten for landsretten vurderer konkret, hvilke eventuelle straffe der kan accepteres, for fortsat at blive vurderet som uberygtet.

Bliver du godkendt af Østre Landsret vil du få besked fra retten, da kommunen ikke får at vide, hvilke personer der kommer i betragtning. 

Hvem er medlemmer af Grundlisteudvalget Gentofte Kommune

I perioden 2018-2021 er medlemmerne:

 • Birgitte Dember
 • Søren Schock Petersen
 • Esben Larsen
 • Pia Loft
 • Martin Iversen.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,