Hvem er medlem af Huslejenævnet?

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer, kaldet henholdsvis udlejerrepræsentanten og lejerrepræsentanten. Medlemmerne træffer på et lukket møde afgørelse i sagerne.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen og skal være jurist. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to andre medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen. De skal begge være bekendt med lejeforhold.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode. I valgperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 har nævnet følgende sammensætning:

Formand:                      Pia D. Loft

Lejerrepræsentant:       Henrik Palmkvist 

Udlejerrepræsentant:    Keld Kristensen

For formanden og hvert af medlemmerne er der udpeget en personlig suppleant.

Kommunen stiller juridisk og praktisk sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Nævnet kan ikke partsrådgive hverken lejer eller udlejer. Såfremt lejer eller udlejer har behov for rådgivning, henvises den pågældende til at rette henvendelse til en udlejer- eller lejerforening, der kan være behjælpelig med at svare på spørgsmålene. Der kan også rettes henvendelse til advokatvagten på Gentofte Kommune Hovedbibliotek. Nærmere oplysning om, hvad advokatvagten tilbyder, samt træffetider m.m. kan se på hovedbibliotekets hjemmeside - gå til Advokatvagten på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside Huslejenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnets kompetence. I andre spørgsmål henvises parterne til at indbringe sagen for boligretten. Byretten kaldes for boligretten, når den behandler sager om lejeforhold. Der er i disse tilfælde lægdommere med i domsforhandlingerne.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,