Hvad hvis en nævnsafgørelse ikke efterleves?

En sag kan tilbagekaldes af den, som har indbragt sagen, indtil huslejenævnet har truffet en afgørelse. Når afgørelsen er truffet er denne bindende for parterne, medmindre sagen ankes til Boligretten, og Boligretten ændrer afgørelsen.

Uankede afgørelser er bindende for parterne. Man kan således ikke uden konsekvens undlade at efterleve en uanket nævnsafgørelse. Huslejenævnet kan ikke være behjælpeligt med at gennemtvinge nævnets afgørelser over for en part, men huslejenævnet vil pga. nævnets indberetningsmulighed efter lejelovens § 113 a gerne underrettes, såfremt uankede nævnsafgørelser ikke efterleves.

I sager om vedligeholdelsesmangler, hvor nævnet har påbudt udlejer at lade bestemte arbejder udføre, kan en lejer, rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond, hvis udlejer ikke efterlever en endelig (dvs. uanket) nævnsafgørelse. Grundejernes Investeringsfond kan herefter foretage de fornødne arbejder for udlejers regning. Det er Grundejernes Investeringsfond selv, der afgør hvorvidt GI vil udføre arbejderne.

I sager om lejens størrelse, hvor udlejer får et krav om tilbagebetaling af for meget erlagt husleje, kan nævnet ikke hjælpe lejer med at få inddrevet lejers tilbagebetalingskrav fra udlejer. Lejer henvises herved til privat bistand med inddrivelsen af kravet ved fogedretten.

I andre typer sager, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part, kan nævnet heller ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part. I disse tilfælde henvises den pågældende ligeledes til at gå til en advokat eller en retshjælp for hjælp med inddrivelse af kravet.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,