Grønt Råd

Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle spørgsmål, der traditionelt hører under plan-, natur- og miljøområdet.

De deltagende foreninger kan gennem Det Grønne Råd fremsætte ideer og forslag til forbedring af
miljø, natur og friluftsliv i Gentofte Kommune.

Rådets sammensætning

Det Grønne Råd for Gentofte Kommune består af formanden for Teknik- og Miljøudvalget, som
formand for rådet, yderligere en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget og en repræsentant fra
Byplanudvalget.

Desuden bidrager de grønne organisationer og foreninger m.fl. hver med en lokal
repræsentant fra Gentofte Kommune. Repræsentanten skal være bosiddende i kommunen eller
have en meget nær tilknytning til kommunen. De statslige arealforvaltere – Slots- og
Ejendomsstyrelsen og Naturstyrelsen - inviteres med til møderne med en repræsentant hver.

De deltagende foreninger mv. er:

 • Grøn Guide
 • Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling
 • Friluftsrådet
   
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte
   
 • Spejderorganisationerne
 • Dansk Cyklist Forbund
 • Grundejerforeningernes Fællesråd
 • FOGUS
 • Lokal Historisk Forening
 • Handelsstandsforeningen
 • Håndværkerforeningen
 • De statslige arealforvaltere (Naturstyrelsen/ Slots- og Ejendomsstyrelsen)

Hver af de nævnte foreninger udpeger en suppleant.

Teknik og Miljø varetager sekretariatsfunktionen for Det Grønne Råd og ledende medarbejdere fra
forvaltningerne deltager efter behov i møderne.

Rådets organisering

De kommunale medlemmer af Det Grønne Råd udpeges af de respektive fagudvalg for en 4-årig
periode sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Formanden kan, efter aftale med Rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner med ekstern
repræsentation.

Teknik- og Miljø yder sekretariatsbistand til rådet.

Afholdelse af møder

Det Grønne Råd afholder 2 ordinære årlige møder. Derudover afholdes der en besigtigelsestur med efterfølgende møde midt i valgperioden, hvori alle Byplan- og Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer inviteres til at deltage.

Møderne er ikke offentligt tilgængelige men referaterne er offentligt tilgængelige og udsendes til
Det Grønne Råds medlemmer og til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Formanden udtalelser sig på Det Grønne Råds vegne, men Det Grønne Råds medlemmer kan frit
referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Kontakt 

Har du spørgsmål til Grønt Råd, er du velkommen til at kontakte Gentofte Kommune, Teknik og Miljø på tlf. 3998 8001, eller på mail tf@gentofte.dk 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,