Børn og ungeudvalget

Børn og ungeudvalget træffer afgørelse i situationer, hvor barnet eller den unge skal anbringes eller er anbragt uden for hjemmet, og hvor forældrene ikke ønsker at give deres samtykke til foranstaltningen.

Det fremgår af servicelovens kapitel 11, hvilke typer af foranstaltninger børn- og ungeudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i. 

Børn- og ungeudvalget består af 5 medlemmer: 1 byretsdommer, 2 pædagogisk-psykologisk børnesagkyndige, samt to medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Hvert medlem har endvidere en stedfortræder. Udvalget beslutter hvem af de to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, der skal være henholdsvis for- og næstformand. Der skal være min. 4 medlemmer til stede for at børn- og ungeudvalget er beslutningsdygtig. Vedtagelse af en indstilling forudsætter, at der er kvalificeret flertal i udvalget.

Hvilke sager behandler børn- og ungeudvalget og hvordan?

Børn og ungeudvalget kan på et møde træffe afgørelse vedrørende børn og unge under 18 år. Børn- og ungeudvalget kan inddrages bl.a. i forhold til følgende:

  • Undersøgelse af barnets eller den unges forhold under ophold uden for hjemmet
  • Anbringelse af et barn eller en unge uden for hjemmet
  • Opretholdelse af en anbringelse
  • Overvåget samvær mellem barnet, den unge og forældrene
  • Afbrydelse af kontakt mellem barnet, den unge og forældrene
  • Ændring af anbringelsessted
  • Videreførelse af en anbringelse
  • Adoption

I særlige tilfælde kan formanden for børn- og ungeudvalget alene træffe afgørelse om en akut og midlertidig foranstaltning. Børn- og ungeudvalget skal senest efter 7 dage godkende formandens beslutning.

Det er Gentofte kommune, Børn og Familie, der kan besluttet at forelægge en sag for børn- og ungeudvalget. Forvaltningen udarbejder en skriftlig og dokumenteret indstilling, som er baseret på sagens akter. Indstillingen indeholder dermed en skriftlig fremstilling af sagen, en redegørelse for forvaltningens vurdering af den påtænkte foranstaltning, samt forældrenes og barnet/den unges holdning til denne.

Den skriftlige fremstilling sendes forud for mødet i børn- og ungeudvalget til forældremyndighedsindehaverne, deres advokat og medlemmerne af børn og ungeudvalget.

Rettigheder

Forældremyndighedsindehaverne har ret til gratis advokat bistand fra det tidspunkt, hvor forvaltningen påtænker, at sagen skal behandles i børn- og ungeudvalget. Barnet der er fyldt 12 år har ligeledes ret til egen gratis advokatbistand. Advokaten forbereder mødet i børn- og ungeudvalget sammen med forældrene, eller barnet der er fyldt 12 år. Forældremyndighedsindehaverne, barnet (uanset alder), samt advokaten har ret til at udtale sig for børn- og ungeudvalget, inden der træffes afgørelse. Barnet kan selv bestemme, om det vil udtale sig. 

Forældrene og barnet har ret til en bisidder, og forældrene har ligeledes ret til en særlig støttekontaktperson under anbringelsen af barnet eller den unge, jf. servicelovens § 54.
Børn og ungeudvalgets afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen inden 4 uger fra beslutningen er truffet. 

Hvis du er interesseret, kan du kan læse mere her:

Bekendtgørelse om forretningsorden for Børn og ungeudvalgene fra Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om social service fra Retsinformation

Ansvarlig for siden:

Børn og Familie
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,