Det grønne Gentofte

Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte har afsluttet sit arbejde august 2020 med en række ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes grønne miljø kan bevares og udvikles i fremtiden. Det har resulteret i anbefalinger til fremtidig hegning mod vej, bevaringsværdige træer samt dialog og formidling.

I Gentofte Kommune er der tradition for at værdsætte villaområdernes grønne haver, og deres variation af beplantning - herunder levende hegn, hække og store træer. Villaområderne supplerer dermed kommunens naturområder og historiske parker som en samlet grøn helhed.

Kommunens grønne struktur udfordres imidlertid af tendenser i tiden, hvor individualisme og private ønsker ikke altid tilgodeser fællesskabets interesser. Dette opleves særligt, hvor den private matrikel møder det offentlige vejareal - ved hækken – eller når emnet falder på store træer.

Der kan være behov for at være privat og beskytte sig mod indbrud, støj og indkik. Derfor vælger flere at opføre mure eller fast hegn i skel, men det er ofte på bekostning af vejens grønne udtryk. Det sker ligeledes, at hække og bede ryddes af praktiske hensyn - for at minimere vedligeholdelse og havearbejde – og erstattes af sten eller fliser, der ikke bidrager til et grønt miljø.

Kommunens gamle fuldkronede løvtræer har en særlig værdi. De er for nogle udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner, da de tilfører en markant grøn profil til villaområderne. Dog rejses der oftere kritik fra borgere, der mener at de kan skygge og drysse, og derfor er uønskede i deres have.

Gentofte Kommune ønsker at bevare og udvikle kommunens grønne udtryk for at værne om miljøet og klimaet. Derfor forynges de eksisterende grønne strukturer, ligesom der etableres nyplantninger på kommunale veje og pladser i muligt omfang. For det er dyrt at plante på vejareal, da byens ledninger og infrastruktur ligger under asfalten og forhindrer optimale vækstvilkår.

Samtidig er der begrænset plads, da vejarealer også anvendes til ophold, fodgængere, cyklister og parkering – og til klimatilpasning, afledning af regnvand og meget mere. 

Hvordan skal vi prioritere alle disse interesser i fremtiden, så villaområderne bevarer sit grønne udtryk? Det har opgaveudvalget Det grønne Gentofte formuleret en række ideer og anbefalinger til, med henblik på, at den æstetiske helhed i villaområdernes grønne strøg bevares og udvikles, så de også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet.

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i kommissoriet for Opgaveudvalget Det grønne Gentofte (pdf)

Anbefalingerne

Opgaveudvalget har formuleret anbefalinger for tre hovedtemaer:

  • Hegning mod vej skal fremstå som levende hegn, da de udgør en kvalitet, som skal sikres og udvikles.
  • Bevaringsværdige træer. Træer langs veje giver et område en særlig karakter
  • Der skal værnes om karaktergivende træer. Derfor skal udvalgte træer udpeges som bevaringsværdige.
  • Dialog og formidling danner grundlag for de gode løsninger. Det grønne vejbillede, hvor grundene møder vejene, er et fælles anliggende, og det skabes af alle involverede.

Læs opgaveudvalgets samlede produkt og de konkrete anbefalinger

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Det grønne Gentofte (pdf)

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra kommunalbestyrelsens vedtagelse af opgaveudvalgets anbefalinger d. 28. september 2020 

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Det grønne Gentofte

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder Charlotte Wøhlk på mail chw@gentofte.dk eller telefon 2125 7216.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune