Mere overskud og sundhed i hverdagen

Sunde Fællesskaber skaber mere overskud i hverdagen og fremme sundheden for børnefamilier.

Logo Sunde Fællesskaber

Sunde Fællesskaber

Projektet Sunde Fællesskaber blev gennemført i perioden 2017-2018. Ønsket var at bidrage til at etablere og understøtte initiativer og aktiviteter, der giver tid, overskud og inspiration til at prioritere bevægelse og sunde madvaner i børnefamilier. Indsatsen søgte bl.a. svar på:

  • Hvordan kan vi være mere aktive sammen med vores børn, uden at det bliver til endnu et projekt i en hverdag fuld af gøremål?
  • Hvordan tilrettelægger vi vores hverdag, så dagligdagens logistik træder i baggrunden, og der bliver mere tid til nærvær?
  • Hvordan lever vi smartere med vores børn i vores lokalmiljø? Hvad kan vi gøre sammen, og hvad kan vi gøre hver for sig?
  • Hvordan kan vores aftensmåltid blive sundere og lettere at lave i en travl hverdag?
  • Hvordan kan vi sammen ændre ventetid til aktiv tid?
  • Hvordan kan vi bevæge os sammen? Og hvor kan vi mødes?

Initiativerne og aktiviteterne blev skabt i samarbejde mellem lokale ildsjæle, frivillige organisationer, foreninger, kulturorganisationer, institutioner og erhvervsdrivende. Gentofte Kommune fungerede som facilitator og koordinator mellem de forskellige deltagere og initiativer. Det var afdelingen Forebyggelse & Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, står bag indsatsen Sunde Fællesskaber. Indsatsen udspringer af Gentofte Kommunes strategi for den borgerrettede forebyggelse, som er skabt i et samarbejde mellem borgere og politikere. 

Evaluering af projektet

En metodeafprøvende indsats

Sunde Fællesskaber var en metodeafprøvende indsats, som fandt sted under strategien for den borgerettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2017-2018.
Indsatsen tog udgangspunkt i en indledende lokalsamfundsanalyse, der bl.a. udpegede et behov for maddannende aktiviteter for børn, og understregede potentialet i at forankre aktiviteter i de dagtilbud, skoler og fritidstilbud, der skaber familiens lokale tilhørsforhold.
Ønsket med indsatsen var at skabe en bredt forankret ’supersetting’, hvor aktører på tværs af erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv og offentlige institutioner iværksatte initiativer til fremme af trivsel og sundhed i børnefamilier. Risikoen for at komme i konflikt med konkurrencelovgivningen betød imidlertid, at Sunde Fællesskaber måtte se bort fra samarbejdet med det lokale erhvervsliv og i stedet fokusere alle kræfter på at etablere samarbejder med de andre aktørtyper.
Både kommunale institutioner, kulturinstitutioner og frivillige foreninger oplever interesse fra mange sider, når det kommer til forskellige former for samskabelse. Samtidig har aktørerne begrænsede ressourcer rent mandskabsmæssigt og må derfor fokusere på at løse det, de forstår som deres kerneydelse. For at lægge den nødvendige energi og forpligtelse i en indsats som Sunde Fællesskaber, har det derfor været afgørende, at de enkelte samarbejdspartnere har kunnet tolke samarbejdet ind i deres kerneydelse.
Trods udfordringer er der igennem projektperioden blevet igangsat en lang række aktiviteter. Aktiviteterne har hovedsageligt haft fokus på at bidrage til sund kost- og madkultur for børn og deres familier og et balanceret liv i børnefamilierne.

Samskabelsestræning med borgere

Som en del af det metodeafprøvende setup har Sunde Fællesskaber arbejdet med at skabe en ny relation mellem borger og kommune, hvor der i højere grad bliver tale om samarbejder end om en modtager-afsender-relation. Det er et langt sejt træk, men en af forudsætningerne for at samskabe og skabe bedre velfærd for færre ressourcer i fremtiden. Sunde Fællesskabers erfaringer peger på, at det er afgørende dels at have realistiske forventninger til, hvad borgere i bestemte målgrupper kan og vil bidrage med, dels at overveje succeskriterierne for samskabelse grundigt og gøre sig det klart, hvordan man kan bruge forløbet, hvis det ikke resulterer i de selvkørende samskabelsesinitiativer, man måske håber på. Der er masser af brugbar viden at hente i processen, selvom det ikke nødvendigvis ender med en unik ny opfindelse.

Bredt og dybt engagement fordrer en brændende platform

For Sunde Fællesskaber har det været en central udfordring at engagere borgerne udover idéudvikling og motivere dem til at gribe ansvaret for at udføre i praksis. Dette kan skyldes, at et engagement, der griber ud over et par møder, kræver at initiativet har en direkte relevans for borgeren og opleves som absolut need-to-have frem for nice-to-have. Erfaringerne fra Sunde Fællesskaber peger på, at det er afgørende for et bredt og dybt engagement, at de involverede oplever formålet som en brændende platform, der er umiddelbart relevant og praktisk presserende for den enkelte. Det fordrer dels, at formålet i så høj grad som muligt defineres sammen med de borgere og lokalsamfundsaktører, der ønskes engageret i indsatsen, dels at formålet løbende trykprøves og tilpasses, så det sikres, at formålet vækker dyb genklang hos de involverede aktører.

Du kan læse den samlede evaluering af projektet Sunde Fællesskaber i evalueringen nedenfor.

Mere information

Mads Sune Andersen
Forebyggelse & Sundhedsfremme, Gentofte Kommune 
Tlf. 39 98 30 54
E-mail: msua@gentofte.dk