Økonomisk fripladstilskud

Du kan få tilskud til betaling af dit barns plads i dagtilbud, hvis din indtægt ikke overstiger indkomstgrænsen for friplads. Du søger tilskud via BørneGenvej.

Når dit barn har fået plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud, kan du søge økonomisk tilskud til din egenbetaling. Tilskuddet beregnes ud fra fripladsskalaen.

Sådan søger du

Du ansøger om tilskuddet ved at logge på BørneGenvej med dit NemID. Her vælger du fanen med dit navn og dernæst fanen "Økonomi".

Du skal blandt andet oplyse den forventede samlede indtægt for husstanden, når du ansøger. Tilskuddet får virkning fra den 1. i den følgende måned, efter vi har modtaget din ansøgning. I BørneGenvej kan du også beregne fripladstilskud til dit barns daginstitutionsplads samt se status på dine ansøgninger.

Genberegning af tilskuddet

Den 1. januar 2016 blev loven om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og skolefritidsordning ændret.
Den nye lov betyder, at der automatisk sker en genberegning af den økonomiske friplads hver måned i modsætning til tidligere, hvor det skete en gang årligt.
Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregistret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes til indkomstregistret månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.

I genberegningen er din månedlige bruttoindkomst omregnet til årsindkomst ved at gange månedsindkomsten med 12. Hvis du ikke er enig i den beregning, vi har lavet, kan du gøre indsigelse via BørneGenvej. Det er meget vigtigt, at du giver en fyldestgørende begrundelse.

Hvis din indtægt ændrer sig

Den månedlige indberetning til indkomstregistret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger, der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, vil der blive lavet en ny beregning, som du vil få besked om via digital post. Hvis ændringen i din indtægt er varig, skal du søge på ny via den digitale fripladsløsning.

Hvis du allerede modtager økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016. Du skal ikke søge på ny.