Dagtilbud

Dagtilbud dækker hele 0-6 års området. Nedenfor ses et overblik over alle former for daginstitutioner i Gentofte Kommune.

Alle daginstitutioner er ifølge Dagtilbudloven forpligtet til at arbejde mere målrettet med udvikling af børnenes kompetencer og erfaringer. Dette både internt i institutioner, fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.

Dagpleje

Dagplejen er for børn i alderen 6 mdr. og op til 3 år. Dagplejen lægger vægt på at skabe et trygt miljø med genkendelige rammer og omsorg for det enkelte barn. For de store dagplejebørn er der fokus på udviklingen mod at blive mere selvhjulpen og klar til at komme i børnehave. En kommunal dagplejer passer op til 4 børn i eget hjem. Alle dagplejere mødes i heldagslegestuer en gang om ugen. For yderligere information se dagplejens hjemmeside

Vuggestuer

Vuggestuer er for børn i alderen 6 måneder og op til 3 år. Vuggestuerne lægger vægt på at skabe et trygt miljø med genkendelige rammer og omsorg for det enkelte barn. For de store vuggestuebørn er der fokus på udviklingen mod at blive mere selvhjulpen og klar til at komme i børnehave.

Børnehaver

Børnehaver er for børn i alderen 3 til 6 år. Heraf er der børnehaver der er rene skovbørnehaver eller har et særligt fokus på natur og miljø. Børnehaverne sikrer en god trivsel og forberedelse til skoletiden. Der fokuseres på børnenes udvikling af motoriske, intellektuelle og sociale kompetencer.

Integrerede institutioner

I en integreret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis man får en vuggestueplads i en integreret institution, er man garanteret børnehaveplads i samme institution.

Kombinerede institutioner

I en kombineret institution er der både vuggestue- og børnehavepladser. Hvis man får en plads i en kombineret institution, har man fortrinsret til en plads i børnehaven, men man er ikke garanteret en plads.
Grunden til, man ikke er garanteret en plads i børnehaven er, at der i perioder er flere vuggestuebørn indskrevet end der er pladser til i børnehaven.

Privatinstitutioner

Børn kan også blive passet i en dagsinstitution der drives privat. Ansøgning om optagelse i privatinstitutioner skal ske ved henvendelse til privatinstitutionen. Læs mere om privatinstitutioner.

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning er for børn i alderen 26 uger frem til skolestart. Det dækker over to former for pasning som kommunen yder tilskud til. Der kan være tale om pasning i en international preschool/pasningsordning af institutionslignende karakter eller ansættelse af selvstændig børnepasser. Læs mere om privat pasningsordninger.

Forældredagpleje

Forældredagplejen er et tilbud til en forælder om at passe sine egne tvillinger/trillinger i eget hjem, indtil det ældste barn fylder 18 måneder og i en periode på 4 til 12 måneder.

Kombinationstilbud

Fra 1. juli 2018 skal kommunerne tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med fleksibel pasning uden for dagtilbuddets almindelig åbningstid (kl. 07-17). Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit opgjort over en periode på fire uger. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutioner hvilket svarer til 50 timer om ugen i daginstitutioner og 48 timer om ugen i dagplejen.

Kontakt Pladsanvisningen på telefon 78 77 57 55 for mere information om kombinationstilbud.

Mulighed for deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov har mulighed for at få en deltidsplads til ældre søskende som er indskrevet i dagtilbud. Med en deltidsplads har ældre søskende mulighed for at være i dagtilbuddet op til 30 timer om ugen. Taksten for en deltidsplads er reduceret. Takster for dagtilbud. Du kan kontakte Pladsanvisningen på telefin 78 76 40 23 for yderligere information om deltidsplads samt ansøgning om deltidsplads.

Indflydelse og samarbejde

I forældrebestyrelsen har du mulighed for at være med til at præge den institution dit barn går i. Det er vigtigt, at der i det daglige samarbejde er en tæt dialog mellem forældre og medarbejder i daginstitutionen, så barnet får en tryg, lærerig og legende hverdag.