Trafikudvikling

Gentofte Kommune følger trafikudviklingen i kommunen løbende, så kommunens vejnet hele tiden er gearet til trafikken.

Kort over tællesteder for kørende trafik

Oplysninger om den overordnede trafikudvikling er baseret på maskinelle tællinger som tælles over 1 uge hvert år. Trafiktællingerne benyttes endvidere til at give et overblik over hastigheder og køretøjs sammensætning samt slid på kommunens veje.

Park og Vej har udarbejdet et kort til visning af trafiktællinger i Gentofte Kommune på det viste link. Kortet viser placering af maskinelle tællestationer og placering af mobile radartællinger. Ved brug af informationsbjælken øverst på kortet, kan der indhentes oplysninger om trafikmængder herunder lastbiler, hastigheder mv.

Udvikling nord-sydgående retning

Antallet af biler der krydser kommunegrænsen mod syd er faldet med 8 % i perioden 2004-2009. Ved den nordlige kommunegrænse er den derimod steget med 7 %. Samlet er den nord og syd kørende trafik uændret.

Udvikling øst-vestgående retning

Antallet af biler der kører gennem kommunen i øst-vest gående retning er faldet med 10 %. Det største fald er sket i den østligste del af kommunen, hvorimod den i den vestlige del stort set er uændret.

Samlet

Den samlede målte trafikmængde i Gentofte kommune er mellem 2004 og 2009 faldet med 4%.

Trafikudvikling

Årsdøgntrafikken(ÅDT) angiver gennemsnitlig antal biler der passere et målested over et døgn.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,