Grøn- og sikkerhedstider

Det er grøntider og sikkerhedstider, som giver trafikanterne trafiksikkerhed og tryghed i signalanlæggene.

Eksempel på rød-, gul- og grøntiderne i et lyssignal

Styreapparat

Alle signalanlæg er styret af et elektronisk styreapparat, som har til formål at sikre, at de programmerede sikkerhedstider samt rød-, gul- og grøntider overholdes i signalanlægget, således at der ikke opstår farlige situationer med samtidigt grønt i konflikterende / modsatte retninger.

Derudover er styreapparatet i stand til at overvåge, om der er sket fejl eller skader på selve styreapparatet eller på det øvrige signalmateriel (f.eks. ødelagte lanterner og defekte pærer) i krydset.

Hvis et styreapparat registrerer en alvorlig fejl i signalanlægget (f.eks. en systemfejl eller en påkørsel af en signalstander) vil styreapparatet af sikkerhedsmæssige hensyn altid slukke.

Grøntider

Grøntiden er den tid, hvor der er grønt i en bestemt retning i krydset.

Grøntiden for motorkøretøjer fastlægges i høj grad på baggrund af trafikmængden i krydset, og således får den retning, hvor der kører flest biler ofte relativ mere grøntid end den modsatte retning. Formålet med dette er at optimere trafikafviklingen og at begrænse kødannelser i krydset.

Grøntiden for fodgængere er ofte kort. Dette er ikke for at genere fodgængerne, men fordi der også skal være plads til en sikkerhedstid. Sikkerhedstiden for fodgængerne er ofte længere end grøntiden og har til formål at sikre, at fodgængere, der træder ud i fodgængerfeltet i præcis det øjeblik, hvor fodgængersignalet skifter til rødt, stadig har tid nok til at kunne nå sikkert over fodgængerfeltet med almindelig ganghastighed.

Det er derfor ikke et krav eller en nødvendighed, at du skal nå hele vejen over fodgængerfeltet, mens fodgængersignalet stadig er grønt. Du skal bare træde ud i fodgængerfeltet, mens signalet er grønt. Signalanlægget er indrettet således, at alle fodgængere, både godt og dårligt gående samt både tidlige og sene fodgængere kan nå sikkert over fodgængerfeltet inden for den samlede grøntid og sikkerhedstid.

Sikkerhedstider

Sikkerhedstiden er den mellemtid, der går fra lyssignalet i den ene retning skifter til rødt, til signalet i den modsatte retning skifter til grønt. Sikkerhedstiden har til formål at sikre, at alle trafikanter kan nå sikkert over krydset, inden trafikanterne i modsatte retning må gå eller køre frem.

Der findes forskellige sikkerhedstider for alle trafikantgrupper (fodgængere, cyklister og motorkøretøjer) i et signalanlæg. Sikkerhedstiden for en fodgænger er udregnet efter fodgængerfeltets længde, mens sikkerhedstiden for en cyklist og et motorkøretøj er udregnet efter krydsets længde.

Beregningsmetoder og de enkelte trafikantgruppers hastigheder kan ses i Vejdirektoratets Håndbog for Vejsignaler.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,