Genvejsmenu

Flytning af jord

Flytning af jord skal altid anmeldes til kommunen. Læs om reglerne her på siden.

Her får du en let gennemgang af, hvad du stiller op, når du vil fjerne jord:

  • Hvis det drejer sig om op til 1 m3 jord, kan du aflevere jorden direkte på Gentofte Kommunes genbrugsstation. 
  • Hvis det drejer sig om mere end 1 m3 jord fra et ikke kortlagt areal, skal flytningen anmeldes via JordWeb til Natur og Miljø via link her på siden. Hvis jorden flyttes til godkendt modtageanlæg, kan jorden flyttes umiddelbart efter anmeldelsen og evt. anvisning.  
     
  • Skal du grave i et areal, der er forureningskortlagt, skal du ud over ansøgning om §8-tilladelse, også fremsende en jordhåndteringsplan, som Natur og Miljø skal godkende inden jorden må flyttes. Skal du af med mere end 1 m3 jord fra et forureningskortlagt areal skal flytningen anmeldes via JordWeb til Natur og Miljø. Følg link her på siden.   

JordWeb er gratis at benytte.

Jorden må ikke indeholde byggeaffald, slagger eller andet affald. Dette skal anmeldes særskilt til kommunens renovationsafdeling.  

Hvem skal anmelde?

Den der flytter jord, dvs. ejer, bygherre, entreprenør eller transportør. Anmeldelsen skal være modtaget i Kommunen før jorden graves op og flyttes.

Hvornår er anmeldelsen "godkendt"?

Jorden må som hovedregel ikke flyttes eller graves op før 4 uger efter anmeldelsen eller når kommunen har accepteret dette. Dog må jorden flyttes umiddelbart efter at anmeldelsen er modtaget i Kommunen, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg og modtageanlægget har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen.

Hvem må modtage jorden?

Gentofte Kommunes genbrugsstation er godkendt til at modtage op til 1 m3 jord.

Du kan via JordWeb se en oversigt over godkendte jordmodtagere. 

Anmelder kan også selv foreslå, ved brug af retningslinier i "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland", juli 2001, hvilke anlæg der ønskes benyttet. Kommunen accepterer valget, hvis anlægget er godkendt til at modtage jorden.

Jordmængde, jordprøver, forureningstyper, jordklasser:

Den forventede jordmængde, der skal bortskaffes skal oplyses sammen med en kort beskrivelse af årsagen til jordflytningen.

For at vide hvor jorden kan køres hen, skal man vide om jorden er forurenet. Man kan få udtaget jordprøver inden jorden flyttes. Prøveudtagning og analyse skal udføres af et godkendt miljøteknisk firma / laboratorium. Analyseresultater samt en tegning, der viser hvor prøverne er udtaget, vedlægges anmeldelsen.

Man kan også vælge at få jorden kørt direkte til en godkendt modtager, som så udtager prøver af jorden til analyse.

Udtagning af jordprøver til analyser, valg af antal analyser samt klassificering af jorden efter forureningsniveau skal ske i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen.

Hvis jorden viser sig at være forurenet, beskrives mulig årsag.

Lovgivning

Regler om jordflytning reguleres af Bekendtgørelse om jordflytning samt Regulativ for jord for Gentofte Kommune. Du kan læse mere via links her på siden.