Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Gentofte Kommune og NOVAFOS A/S har gennemført klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret i Vangede. Nu fortsætter arbejdet med at planlægge, hvordan vi klimatilpasser hele afløbssystemet og gør kommunens veje, bygninger og private matrikler mere robuste overfor oversvømmelser fra kraftige regnhændelser og skybrud.

Aktuelt lige nu

Slut med vejsalt på fortove og i naturen   
- beboere får udleveret alternative tømidler

Anlægsarbejdet er afsluttet, og vinteren står for døren med risiko for glatte veje.
Derfor informerer vi nu om, at alle beboere fremover skal anvende alternative tømidler og undgå vejsalt, så vi undgår forurening af naturområdet.  

Vejsalt må ikke længere anvendes

Afløbssystemet er blevet klimatilpasset. Det betyder, at vand, der lander på kørebanen og på fortove ikke længere løber ned i kloakken, men i stedet udledes til de nye regnvandsøer og Nymosen. For at udgå forurening i søerne må der derfor ikke længere saltes på veje og fortove med almindeligt vejsalt. Salt (NaCl) er skadeligt for regnebedenes renseeffekt og ikke mindst for dyre- og plantelivet i Nymosen.

I stedet for almindeligt vejsalt mod glatføre, skal der derfor fremover anvendes alternative tømidler.

Dette gælder både for de private og offentlige grundejere, der har fortovspligten ud for deres ejendomme.

Park og Vej vil ligeledes fra og med denne vintersæson omstille vinterdriften af vejarealerne på de offentlige veje i området til alternative tømidler.

Beboere får udleveret alternative tømidler

For at alle har mulighed for vænne sig til at bruge de nye tømidler, vil hver husstand få udleveret et sæt tømidler bestående af en sprøjte og 10 l tømiddel. Ved etageejendomme, bliver der sat et sæt ud for hver opgang.

Vi forventer at kunne levere sættene ved indkørsler og opgange i løbet uge 47 og 48.

Alternative tømidler

Det alternative tømiddel der udleveres er baseret på indholdsstoffet Kaliumformiat. Stoffet ugiftigt og skånsomt for miljø og grundvand og angriber ikke metal. Derudover er det alternative tømiddel uskadeligt for dyr og dyrepoter. Samtidig er det effektivt ned til ca. ÷20°C, hvilket er mere end vejsalt.

Alternative tømidler baseret på kaliumformiat og calcium magnesium acetat (CMA) er godkendt af Gentofte Kommunes miljømyndighed, Natur og Miljø. Der må ikke anvendes tømidler baseret på andre indholdsstoffer.

Tømidlerne kan anskaffes i flere gængse byggemarkeder eller bestilles på internettet i mindre dunke egnet til privat brug.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til Park og Vej i Gentofte Kommune på tlf. 3998 8100 eller ved at skrive til park-vej@gentofte.dk

 

Med venlig hilsen

Projektteamet

Nu er klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret ved at være færdigudført.

 

Barslund er færdige med gravearbejder, asfaltering, fræsning, brolægning etc. og de sidste mangler er ved at blive rettet og afhjulpet og der er planter der lige skal nå at spire.

 

Når gravningerne har hvilet vinteren over, vil der blive lagt nyt asfaltslidlag over udgravningerne. Det er også der, at de sidste lunker i kørebanen, vil blive udjævnet.

 

Vi synes, at resultatet er blevet rigtigt flot, og alt tyder på at anlægget fungerer som det skal, så kloaknettet bliver aflastet og mange oversvømmelser i fremtiden kan undgås.

 

Vi siger stor tak til alle der har ydet en stor indsats og deltaget i den indledende borgerinddragelse, og også stor tak til beboerne for deres tålmodighed og forståelse i forbindelse med de omfattende anlægsarbejder, der har betydet støj, støv, spærrede veje og besværlige adgangsforhold i snart et år.

 

På vegne af hele projektteamet. Tusinde tak for jeres samarbejde!

 

Nu skal anlægget i drift, og det betyder, at alt vand der lander på kørebanen ikke løber i kloakken, men udledes til Nymosen. Selvom vandet renses via regnbedene eller i de to ny søer, er det vigtigt, at huske disse forholdsregler for at der ikke sker forurening af naturområdet:

 

 • Der må ikke anvendes gødning eller ukrudts-, mos-, svampebekæmpelsesmidler el.lign. på de arealer, der afvander til vejarealet. Vær opmærksom på om vandet fra din indkørsel afvander til vejen.

 • Det samme gælder vask af biler og lignende på de arealer, der afvander til vejarealet.”.

 • Regnbedene filtrerer og renser vandet inden det ledes i Nymosen. De er derfor ikke egnet som hundetoiletter eller til cigaretskodder. Hjælp os med at holde dem rene.

 • Vejsalt forurener også naturområdet og slider på biler, hundepoter, sko og vejens belægninger. Brug derfor alternative tø-midler og hold øje med yderligere information fra Gentofte Kommune.

 

Der er stadig nogle steder, hvor der er udfordringer med de nye render, og vi forventer snart at have løsning der afhjælper problemet de pågældende steder.  

 

Husk også, at der kan være mulighed for at slutte dit tagvand til det nye klima-projekt.

 

Kontakt forsyningsselskabet Novafos for flere oplysninger på novafos@novafos.dk

                             

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på park-vej@gentofte.dk eller på telefon 3998 8100. Mailadressen klimamosegaard@gentofte.dk lukkes pr. 1. juli 2019.

 

Vejsalt kan ikke længere bruges

Efter omkoblingen må der ikke længere saltes på veje og fortove. Salt (NaCl) er skadeligt for regnebedenes renseeffekt, og for dyre- og plantelivet i Nymosen.

Derfor skal der fremover anvendes alternative tømidler til almindeligt vejsalt.

Park og Vej omstiller vinterdriften af vejarealerne i projektområdet til alternative tømidler fra og med næste vintersæson.

De private og offentlige grundejere der har fortovspligten, ud for deres ejendomme, skal ligeledes skifte vejsaltet ud med alternative tømidler, baseret på stofferne Kaliumformiat og Calcium-magnesium-acetat/CMA.

Kaliumformiat og CMA er ugiftigt, skånsomt for miljø og grundvand, angriber ikke metal og er uskadeligt for dyr og dyrepoter. Samtidig er de effektive ned til ÷20°C, hvilket er mere end det dobbelte af vejsalt.

Alternative tømidler baseret på disse stoffer, er godkendt af Gentofte Kommunes miljømyndighed, og kan anskaffes i flere gængse byggemarkeder. Der må ikke anvendes tømidler baseret på andre indholdsstoffer.

 Du kan se informationsbrevet om opstart af anlægsarbejdet af 25. juni 2018 på dette link. Informationsbrev.

Du kan se orienteringsbrevet om projektet af 26. marts 2018 på dette link. Orienteringsbrev.

Du kan se en situationsplan af projektet på dette link. Situationsplan.

Du kan se en tegning af vejbedene på dette link. Udformning og placering af vejbede.

Du kan se en tegning af renderne på disse to link. Render på Øxnevej. Render på Snogegårdsvænget.

Mosegårdskvarteret ligger ved Nymosen, der har kapacitet til at optage store mængder regnvand fra oplandet og lede det videre, indtil det via vandløbene i Gentofte og København samt bl.a. Emdrup Sø og de indre søer til sidst ender i Øresund. Kvarteret er derfor udvalgt som et af de første klimatilpasningsområder i Gentofte Kommune.

 

Udfordringen

Vi ved at der vil komme hyppigere og kraftigere regnmængder og at det eksisterende kloaknet ikke har kapacitet til at optage de store mængder regnvand i spidsbelastningerne. Derfor oplever vi oversvømmelser og opstigning af kloakvand på udsatte steder. Vi har mulighed for at iværksætte initiativer, der forsinker regnvandet lokalt, således at kloaknettet får længere tid til at lede regnmængderne væk eller lede det på overfladen eller via rør til et vandløb, en sø eller havet.

FAQ

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om projektet og klimatilpasning generelt. 

 

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg spilder olie eller andre miljøskadelige kemikalier?

              Svar: Gentofte Kommune, Natur og Miljø, skal straks underrettes i tilfælde af uheld, fx spild af olie m.m. på de arealer der afvander LAR-anlægget. Efter kommunens normale arbejdstid, kan               Gentofte Kommunes Miljøvagt kontaktes på telefon 39 98 89 50

 •   Hvorfor udvides fjernvarmenettet ikke samtidig med klimaprojektet, når man alligevel graver i jorden?

Svar: Vi koordinere altid anlægsprojekter i Gentofte Kommune med andre ledningsejere. Tidligere i år opdaterede Energistyrelsen beregningsforudsætningerne for udbygningen af fjernvarmenettet, og nye, ugunstige vilkår på landsplan betyder, at der ikke er mulighed for at få godkendt udbygningsplaner for nye områder af kommunen.

 

 • Hvilke planter vil der være i regnbedene?

 Svar: Planterne er nøje udvalgt til de særlige vækstbetingelser i regnbedenes forskellige zoner og omfatter bl.a Engelsk græs, Kær-galtetand, Kattefod, Engnellikerod, Bidende ranunkel, Hjertegræs og mange flere et- og fler-årige planter.

 

 • Hvorfor placeres regnbedene som de gør?

 Svar: Regnbedene placeres for optimal afledning af regnvand fra Mosegårdsvej og Toftekærsvej under hensyntagen til trafikafvikling, fartdæmpning og private indkørsler.

 

 • Hvor dybt bliver hovedbassint?

 Svar: Det store bassin bliver 1,5 m dybt på det dybeste sted og lavere mod brederne. Ved kraftige regnhændelser, vil bassinet være ca. 50 cm dybere.

 

 • Betyder vandrenderne på Snogegårdsvænget at der bliver mindre plads til trafik og parkering

  Svar: Nej, På Øxnevej forbliver vejbredden den samme, og på Snogegårdsvænget bliver vejen en smule bredere. Renderne indgår i kørebanen og er støbt på en betonplade, så de holde til trafikken af biler og lastbiler.

 

 • Hvad er alternative tømidler? 

Svar: Alternative tømidler er midler der kan bruges i stedet for vejsalt, hvor vejsaltens giftige egenskaber er uønskede. F.eks. i forbindelse med klimatilpasningsprojekter eller, hvor træer, hække og andre planter kræver særlig beskyttelse.

   

 • Hvad er formålet med projektet?

Svar: Området klimatilpasses for at minimere risikoen for oversvømmelser. Det betyder blandt andet:

 • At risikoen for oversvømmelse på private matrikler forhindres (til en 100-årshændelse) og risikoen for oversvømmelse på terræn/vejareal minimeres (til en 5-årshændelse)
 • at projektet bidrager til generel aflastning af spildevandssystemet i Gentofte Kommune
 • at der ved ekstreme regnhændelser, vil ske overløb med renset vand i stedet for med urenset vejvand og spildevand.  
 • Hvor er de ovennævnte merværdier i projektet?

Svar: Ud over at forhindre oversvømmelser bidrager projektet merværdierne nedenfor. Området forskønnes med nye regnbede, vejbede og træerfartdæmpning på Mosegårdsvej og Toftekærsvejarealet mellem Mosegårdsvej og Nymosen forskønnes med bassiner/vandhuller og en slynget gangbroder anlægges nye overkørsler og foretages delvis renovering af fortovene.

 • Hvad er 5-årshændelser og 100-årshændelser?

Svar: X-årshændelser er hændelser der statistisk set indtræffer hvert x’ende år. Et regnvejr, der har intensitet som en 5-årshændelse, vil statistisk set indtræffe hvert femte år, men kan godt forekomme flere gange det ene år, for så først at indtræffe igen 8 år senere. Man kan se på det som kast med en terning.

 • Bliver der støj og snavs?

Svar: Ja, vi kan desværre ikke undgå, at der vil forekomme støj og snavs ifm. anlægsarbejderne. Der er dog truffet nødvendige forholdsregler, som f.eks. at entreprenøren skal sørge for at feje adgangsvejene til byggepladserne og overholde kommunes direktiv vedrørende støj.

 • Kan vi få kompensation for gener?

Svar: Nej, der ydes ikke kompensation for gener.

 • Skal I ind på min grund?

Svar: Vi skal som udgangspunkt kun ind på din grund og arbejde, ifm. med eventuelle mindre tilretninger af belægningen mellem jeres indkørsel og fortovet eller, hvis I ønsker at tilslutte regnvand fra jeres tag til det fremtidige regnvandssystem.

 • Hvor skal beboere parkere i anlægsfasen?

Svar: Der kan være perioder i anlægsfasen, hvor det ikke vil være muligt at parkere i eller ved egen indkørsel. Sådanne perioder holdes naturligvis så korte som muligt, men forventes at kunne tage op til ca. 14 dage på nogle strækninger. Det er vigtigt, at midlertidige parkeringsforbud overholdes, da det ellers vil forsinke og fordyre projektet – med øgede gener for naboerne til følge.

 • Hvorfor kan vi ikke køre ind i vores indkørsel i så lang tid?

Svar: På nogle strækninger er der beton der skal hærde, på andre skal der graves for rør eller faskiner. Det er prioriteret at bruge anlægsmidlerne på de permanente løsninger frem for på en midlertidig foranstaltning som køreplader. Det forlænger udførelsesperioden at tage køreplader af og på hele tiden ligesom køreplader ikke er nogen garanti for at beton ikke tager skade under hærdningen. Undtaget er ejendomme, hvor der skal køreplader på af hensyn til brandkrav – her kommer der plader på, indtil en brandbil vil kunne køre ind uden plader.

 • Hvad sker der i tilfælde af brand eller akut sygdom?

Svar: I sådanne tilfælde tages der ikke hensyn til anlægsarbejderne. Politi og beredskab er orienteret om de igangværende arbejder og træffer nødvendige forholdsregler.

 • Hvad sker der med niveauforskellen ved min indkørsel/indgang, når nu fortovet hæves?

Svar: Projektet retter privat belægning op i såkaldt ”rimeligt omfang”, så vi ikke efterlader en kant. Dette indbefatter dog ikke fuld opretning helt til facaden for at undgå knæk i den private belægning.

 • Vandet fra min private belægning kan ikke længere løbe ud over fortovet, som det kunne før. Hvad vil kommunen gøre ved det?

Svar: Det er ikke tilladt at lede overfladevand over skel uden særlig aftale (se nedenfor vedr. tilkobling af tagvand). Derfor kan kommunen heller ikke bidrage til betalingen for private afvandingsløsninger (vejbrønde, linjeafvanding, faskiner, m.v.), som er nødvendige som følge af fortovsrenoveringen. Grundejer kan bede om tilbud fra kommunens entreprenør til dette, og vi hjælper gerne med råd og vejledning i mindre omfang.

 • Hvad skal jeg som grundejer selv betale for, hvis jeg vil udvide min indkørsel?

Svar: Alle arbejder på privat areal + asfaltrampe + kørebanefliser + chaussésten i bagkant + eventuel flytning af vejbrønd + retablering ved eventuel nedlagt indkørsel. Grundejer kan tilkøbe arbejderne på offentligt areal via fortovsrenoveringen og vil i så fald kun skulle betale merprisen. Husk, at der skal søges om tilladelse til udvidelse/nyetablering af både overkørsler og gående adgange.

 • Hvorfor er de nye kantsten så høje?

Svar: Det forbedrer trafiksikkerheden for fodgængere, når bilister kun langsomt kan køre op på fortovet. Det er lettere at holde overfladevand på kørebanen, til der er plads i kloakken i tilfælde af skybrud.

 • Kan mit tagvand tilsluttes til det nye system så det dermed ikke belaster kloakledningen?

Svar: Projektet tager udgangspunkt i at private husstande tilslutter sig det nye system og bidrager til klimatilpasningen. Det er dog ikke hensigtsmæssigt for alle ejendommene i området. Se mere på Gentofte Kommunes hjemmeside og i tilsendte informationsbreve. Husk at se jævnligt efter i din e-boks.

 • Betaler Gentofte Kommune eller Novafos A/S for at mit tagvand afkobles fællessystemet og tilkobles det nye system?

Svar: Da tagvandet ikke holdes inden for matriklen, er der desværre ikke mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget eller anden financiering. Den enkelte grundejere må derfor selv betale for de nødvendige arbejder på egen matrikel. Projektet medtager de nødvendige arbejder fra matrikelskellet.

 • Skal jeg være bange for at mit hus får sætningsskader som følge af anlægsarbejdet?

Svar: Gentofte Kommunes rådgiver vurderer bl.a. på baggrund af afstanden fra nærmeste facade til gravetracéerne, at risikoen for sætningsskader er minimal. Gentofte kommune foretager fotoregistreringer på enkelte ejendomme, hvor det vurderes at en evt. risiko vil være størst. Der bliver herudover gennemført en nøje overvågning af vibrationspåvirkning, således at arbejdet omgående kan standses, hvis der mod forventning skulle opstå risiko for sætninger.

 • Hvem betaler, hvis mit hus får en skade?

Svar: Såfremt der mod forventning måtte ske en skade, er der tale om en forsikringssag, hvor man skal melde det til sit forsikringsselskab, som tager fat på skadevolders forsikringsselskab. (akkurat som ved en bilskade).

 • Hvorfor skal nogle af bygningerne fotoregistreres?

Svar: Enkelte ejendomme i området tæt på mosen, bliver fotoregistreret udvendigt. Fotoregistreringen gør det muligt at identificere og tidsfæste eventuelle skader på en ejendom. Hvis der mod forventning skulle opstå skader i forbindelse med anlægsarbejdet, vil fotoregistreringen gøre det lettere at dokumentere, at skaden er sket i anlægsperioden, og det vil lette sagsbehandlingen efterfølgende. Byggelovens §12 indeholder bestemmelser og varsling af anlægsarbejder til omliggende grunde. Se Byggeloven på retsinformation.dk

 

Hvorfor udvides fjernvarmenettet ikke samtidig med klimaprojektet, når man alligevel graver i jorden?

           Svar: Vi koordinere altid anlægsprojekter i Gentofte Kommune med andre ledningsejere. Tidligere i år opdaterede Energistyrelsen beregningsforudsætningerne for udbygningen af  fjernvarmenettet, og nye, ugunstige vilkår på landsplan betyder, at der ikke er mulighed for               at få godkendt udbygningsplaner for nye områder af kommunen.

 

Hvilke planter vil der være i regnbedene?

          Svar: Planterne er nøje udvalgt til de særlige vækstbetingelser i regnbedenes forskellige zoner og omfatter bl.a Engelsk græs, Kær-galtetand, Kattefod, Engnellikerod, Bidende ranunkel, 

          Hjertegræs og mange flere et- og fler-årige planter.

 • Hvorfor placeres regnbedene som de gør?

          Svar: Regnbedene placeres for optimal afledning af regnvand fra Mosegårdsvej og Toftekærsvej under hensyntagen til trafikafvikling, fartdæmpning og private indkørsler.

 • Hvor dybt bliver hovedbassint?

           Svar: Det store bassin bliver 1,5 m dybt på det dybeste sted og lavere mod brederne. Ved kraftige regnhændelser, vil bassinet være ca. 50 cm dybere.

 • Betyder vandrenderne på Snogegårdsvænget at der bliver mindre plads til trafik og parkering?

          Svar: Nej, På Øxnevej forbliver vejbredden den samme, og på Snogegårdsvænget bliver vejen en smule bredere. Renderne indgår i kørebanen og er støbt på en betonplade, så de holder til            trafikken af biler og lastbiler.

 • Hvad er alternative tømidler?

         Svar: Alternative tømidler er midler der kan bruges i stedet for vejsalt, hvor vejsaltens giftige egenskaber er uønskede. F.eks. i forbindelse med klimatilpasningsprojekter eller, hvor træer, hække          og andre planter kræver særlig beskyttelse.

 

 • Hvilken betydning vil projeket have for de §3-beskyttede naturoråder i Nymosen?

Svar: Der er lavet VVM-screening (screening for vurdering af virkning på miljøet) på projektet, og det vurderes ikke at projektet vil have negativ indvirkning på naturen i Nymosen. Tvært imod vil projektet forhindre forurening af mosen.

 • Er der større omlægninger af busruter eller lignende?

Svar: Nej, der sker ikke ændringer af buslinjerne i området.

 • Hvor kan jeg få mere information om projektet og klimatilpasningen af Gentofte Kommune?

Svar: Se mere om klimatilpasning i det supplerende materiale nedenfor. Følg projektet her på hjemmesiden eller følg Gentofte Kommune på Facebook. Du er også velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.  

 

BOR DU I PROJEKTOMRÅDET, SÅ HUSK AT HOLDE ØJE MED DIN E-BOKS OG MED DIN FYSISKE POSTKASSE

Supplerende materiale

Du kan hente yderligere information om klimatilpasning generelt på disse sider:

Novafos
Klikovand
Dansk Meteorologisk Institut
Klimatilpasning.dk
LAR i Danmark
Susdrain.org
Københavns kommune LAR-håndbog
Rørcenteranvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til projektet eller ønsker du at bidrage til projektets udvikling, så er du velkommen til at skrive til projektgruppen.

GENTOFTE KOMMUNE
Mads Høhne Kromann
Skov- og landskabsingeniør | Projektleder – Anlæg
Telefon: 3998 8100
klimamosegaard@Gentofte.dk

NOVAFOS A/S
Martin Andersen
Civilingeniør | Projektleder - Afløbsteknik og private tilslutninger
Novafos@novafos.dk

RÅDGIVER- NIRAS A/S og Mølle og Grønborg A/S

Novafos er vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.