Plejemetoder for naturområder

Naturpræget er målet for plejen i 10 kommunale grønne områder.
Plejen sigter mod at fremme et rigt og varieret dyre- og planteliv i områderne.

Gentofte Sø

Plejemetoder

Plejen i naturområderne tager udgangspunkt i at udvikle den naturligt forekommende vegetation og fremme levemulighederne for en varieret fauna.

Fælles for alle disse områder er, at beplantningerne skal fremstå naturlige og bestå af plantearter, som er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Græsvegetationen får lov at vokse op og udvikle sig til blomsterenge og høstes ca. en gang om året.

Dette gøres for at fremme udbredelsen af blomstrende urter og dermed skabe levesteder for insekter, der igen er føde for fuglene.

Der forekommer således urter, som andre steder vil blive benævnt som ukrudt.

Skovbevoksningerne får lov til at udvikle sig til naturskov, hvor der forekommer væltede træer til gavn for insekt- og fuglelivet. Træerne må dog ikke være til gene for passage ad stierne, der ryddes, så de kan passeres.

Ved indgangene til naturområderne vil plejen mange steder have parkpræg, som danner en glidende overgang fra villakvartererne til naturområderne.