Lokalplanproceduren

Lokalplaner tilvejebringes efter en procedure, der har til formål at inddrage offentligheden i videst muligt omfang i planlægningsarbejdet.

Lokalplanproceduren

Nabodialog

Når Gentofte Kommunes byplanudvalg har taget stilling til et lokalplanpligtigt byggeønske, indkaldes der til møde med de berørte naboer og andre interessenter. Sådan at synspunkter fremsat på mødet kan indgå i planarbejdet. Mødet afholdes inden der udarbejdes et lokalplanforslag.

Høring

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag udsendes det i en offentlig høring i mindst 8 uger. Høringen annonceres, og berørte grundejere, lejere, brugere m.fl. underrettes skriftligt herom. Alle har i høringsperioden mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Vedtagelse

Når høringsperioden er slut tager Kommunalbestyrelsen stilling til den endelige vedtagelse af planforslaget. I den forbindelse besluttes det, om der er henvendelser der giver anledning til justeringer af planen.

Offentliggørelse

Lokalplanens endelige vedtagelse offentliggøres, og de berørte parter orienteres herom. Herefter er planen retlig gyldig og bindende for grundejerne.