Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Ejendomme inden for et lokalplanområde er omfattet af midlertidige retsvirkninger fra det øjeblik et lokalplanforslag bliver offentligt bekendtgjort, dog højst et år fra offentliggørelsen.

Lokalplanens midlertidige retsvirkning

Når et planforslag er offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. 

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse på en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for den offentlige bekendtgørelse, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst et år efter offentliggørelsen af planforslaget.