Strategi for kommune-planlægningen

En strategi for kommuneplanlægningen danner baggrund for den kommende kommuneplan. Læs herunder om Gentofte Kommunes strategi for kommuneplanlægningen.

Luftfoto over Gentofte Kommune

I første halvdel af en valgperiode på 4 år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, der skal danne grundlag for den næste kommuneplan. Strategien for kommuneplanlægningen skal indeholde kommunalbestyrelsens strategi for Gentoftes udvikling og en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

I Kommuneplanen fastlægges de overordnede rammer for især den fysiske udvikling af Gentofte Kommune. Planen omfatter en periode på 12 år, og består af en hovedstruktur med mål og rammer for kommunens udvikling og arealanvendelse, samt en redegørelse for planens forudsætninger.
 

Strategi for Kommuneplan 2021  

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog strategien den 27. april 2020 med 18 stemmer (C, V, A, B og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme. 

Strategi for kommuneplanlægningen er en selvstændig del af Gentofte-Plan. Gentofte-Plan er kommunens samlede strategiske styringsredskab, som samler kommuneplanlægningen, kommunens mål og budget.

Se Kommuneplanstrategi 2021 her

Se Kommuneplanstrategi 2021.

Indhold

Strategien indeholder Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af den gældende Kommuneplan 2017.

Strategien for kommuneplanlægningen har afsæt i følgende fokusområder:

  • Arkitektur og kulturarv
  • Grønne og blå strukturer
  • Attraktive og levende bydelscentre
  • Bæredygtighed
  • Klimaforandringer
  • Arealressourcer