Bevaringsværdige træer

Gentofte Kommune er blandt andet kendetegnet ved sine mange grønne områder. Disse områder er af stor værdi for kommunen og dens borgere og ønskes derfor fastholdt.

Grøn Strukturplan, der er en overordnet, politisk vedtaget rammeplan, beskriver hvorledes kommunen kan fastholde og udvikle sine grønne værdier, offentlige såvel som privatejede,

Også enkeltstående træer i private haver har en vigtig betydning og er med til at give Gentofte Kommune sit karakteristiske grønne udseende.

Det er derfor naturligt, i et vist omfang, at sikre de mest værdifulde af disse træer i forbindelse med kommunens lokalplanlægning. Tilstedeværelsen af eventuelle bevaringsværdige træer eller anden beplantning fremgår af Kommunens lokalplaner. Fældning samt væsentlige ændringer af bevaringsværdige træer er ikke tilladt uden tilladelse fra Gentofte Kommune. Se også under Byggetilladelse og lokalplanlægning nedenfor.

Hvordan udpeges et bevaringsværdigt træ

Grundlaget for registreringen af de enkelte bevaringsværdige træer tager sit udgangspunkt i en vurdering af træets æstetiske kvalitet, - fysiske forhold, - sundhedstilstand samt træets botanisk egenart, hvor sundhedstilstanden og de æstetiske kvaliteter skal være optimale, hvis et træ skal registreres som bevaringsværdigt. I særlige tilfælde vil også samlede beplantninger kunne udpeges som bevaringsværdige i forbindelse med en lokalplanlægning, for eksempel i større parkanlæg.

  • Den æstetiske vurdering omfatter træets struktur blandt andet med hensyn til grenbygning og harmonisk vækst, men også træets indpasning i - og værdi for omgivelserne. 
  • Vurderingen af de fysiske forhold omfatter for eksempel eventuelle negative forhold i form af skyggegener og for tæt placering til bygninger eller el-ledninger, eller positive forhold, som for eksempel træers slørende effekt på en dominerende eller mindre heldig bebyggelse samt træers karaktergivende virkning i et vejbillede. Træer som ikke er placeret med tilknytning til et vejbillede vil sjældent blive vurderet som bevaringsværdigt i en lokalplan.
  • Træets aktuelle sundhedstilstand, specielt rådforekomst, vurderes; men også den pågældende træarts tilbøjelighed til alvorlige plantesygdomme influerer på bedømmelsen. Eksempelvis medtages elmetræer ikke længere i lokalplaner, som bevaringsværdige. Træer, som erfaringsmæssigt ældes tidligt, registreres kun sjældent i lokalplaner og træer som i det udvoksede stadium ofte kaster store visne grene, eksempelvis pyramidepoppel, undgås som regel også.
  • Et træs botaniske egenart eller sjældne forekomst er ikke automatisk et afgørende kriterium for en bevaringsværdighed. Ofte er træet ikke så sjældent endda eller også skyldes den sjældne forekomst, at træet har vanskeligt ved at overleve det danske klima. De botaniske kvaliteter er således kun i få tilfælde afgørende, men bringes ofte på banen.

Hvad betyder bevaringsværdien

Er man ejer af et træ, som i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdigt, medfører dette at man skal rette henvendelse til Gentofte Kommune, inden der eventuelt tages beslutning om at fælde eller beskære træet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,