Ofte stillede spørgsmål om rotter

Savner du svar på de mest almindelige spørgsmål om rotter, kan du få hjælp i vores FAQ om rotter.

Affald og Genbrug har i samarbejde med KILTIN lavet en oversigt med de oftest stillede spørgsmål om rotter.

Generel fakta om rotter

 • Rotter er farlige smittespredere og ødelægger for store summer i samfundet, derfor bekæmpes de af kommunen.
 • De formerer sig hurtigt. To rotter kan blive til 800 på ét år.
 • De identificeres ud fra deres størrelsen, deres fodspor, halens tykkelsen og ørernes form.
 • De kan komme igennem et hul på 2,5 cm. En rotteunge et hul på 1,5 cm.
 • Rotter er altædende, så husk at opbevare græsfrø, foder til kæledyr og fugle i tætte beholdere. Hvis der er rotter i eller ved din bolig, bør dine madvarer opbevares i tætte skabe eller lignende.
 • Rotteekskrementer er på størrelse med en rosin, mens ekskrementer fra mus er på størrelse med et kommenfrø.
 • Rotters tænder vokser ca. 1 cm om måneden. De gnaver i alt, der er blødere end jern. Ved reparationsarbejde er det derfor vigtigt at bruge kyllingenet. 

 

Hvor kommer rotterne fra?

 Alle kan risikere at få rotter i deres lejlighed, hus eller have. I nogle tilfælde kommer rotten ikke fra dit eget hjem, men fx fra en nabo. Din rotteanmeldelse hjælper os med at spore os ind på, hvor rotterne kommer fra.

Rotter kan komme fra en utæt faldstamme eller et kloakrør i jorden. Det sker oftest fordi kloakken er gammel og slidt. Rotter kan derfor være gode indikatorer for, at det er tid til at få undersøgt og repareret kloakken.

Hvad kan jeg gøre for at undgå at tiltrække rotter? 

Har du observeret rotter, er der flere måder, hvorpå du kan undgå at tiltrække dem.

 • Har du kæledyr/høns i haven, så skal burene være rottesikrede med kyllingenet.
 • Er der huller i huset, skal de sikres.
 • Hvis du har en brændestabel, en kompostbeholder eller materialer liggende i haven, skal de så vidt muligt rottesikres eller løbende inspiceres for rotteaktivitet.
 • Ender din faldstammeudluftning uden rottesikring, kan der fastmonteres kyllingenet for enden af faldstammeudluftningsrøret. Rottespærre i kloakkens skelbrønd er også en løsning til at forhindre rotter i at komme ind i husets kloaksystem. 

Orientér dig yderligere i rottevejledningen punkt 5.2.

Se regulativet for hønsehold

Hvorfor hjælper kommunen med bekæmpelse af rotter?

Rotteloven blev til i 1907, hvor ansvaret for en ”rationel bekæmpelse af rotter” overgik til kommunerne. Efterfølgende er loven integreret i Miljøbeskyttelsesloven anno 1973. Det betyder, at alle kommuner i Danmark har pligt til at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter. 

Kommunen bekæmper kun rotter. Andre skadedyr er et privat anliggende. Du kan finde råd og vejledning om rotter og andre skadedyr i skadedyrsguiden. 

Jeg har set en rotte eller har mistanke om rotter, hvad skal jeg gøre?

Når du ser eller har mistanke om rotter, har du som borger i Danmark pligt til at anmelde det, så kommunen kan igangsætte en effektiv bekæmpelse. 

Rotter kan anmeldes elektronisk på siden her.

Skadedyrsbekæmperen modtager den elektroniske anmeldelse direkte. Den elektroniske anmeldelse er dermed den hurtigste vej til bekæmpelse af rotter. Det fremskyder ikke processen at kontakte kommunen på mail eller telefon. 

I hvilket tidsrum kan jeg forvente at få hjælp?

Alle anmeldelser om rotter, der registreres i det elektroniske anmeldelsessystem, behandles inden for de tidsfrister der er fastsat i rottebekendtgørelsen.

I Gentofte Kommune bestræber vi os på, at anmeldelser af rotter observeret udendørs behandles inden for 3 hverdage. Anmeldelser om rotter observeret indendørs (og på særligt følsomme ejendomme) behandles, hvis det er muligt, samme dag anmeldelsen er foretaget frem til kl. 16.

Anmeldelser indgået efter kl. 16 behandles senest dagen efter. Det samme gælder helligdage og weekender. 

Jeg har anmeldt rotter via kommunens hjemmeside, hvad sker der nu?

Når skadedyrsbekæmperen kommer på besøg undersøges det, hvad der er årsag/kilden til observationen af/mistanken om rotter og der igangsættes bekæmpelse.

Skadedyrsbekæmperen vil på besøget gennemgå huset og haven for at observere om der er huller eller synlige defekter/mangler, som kan være årsag/kilde til rottetilholdet. Hvis det vurderes, at der er tale om et tilhold af rotter, vil undersøgelsen omfatte en vurdering af kloaksystemets tilstand, og om der er veksler efter rotters færden, rottehuller i jorden eller andre tegn på rotteaktivitet.

Hvad sker der, når skadedyrsbekæmperen har mistanke om eller konstateret en kloakdefekt? 

Når skadedyrsbekæmperen har mistanke om eller har konstateret, at rotteaktiviteten stammer fra en defekt på kloaksystemet på en privat ejendom udfærdiges en henstilling til ejeren af ejendommen.

Kloakdefekten kan enten være synlig eller konstateres ved, at den udførte røg- eller vandprøve har givet udslag. Skadedyrsbekæmperens arbejde med at undersøge, om der er defekt på kloaksystemet giver ikke altid et tydeligt svar. Derfor kan henstillingen blot være bygget på en mistanke om en defekt kloak.

Når skadedyrsbekæmperens undersøgelse peger på, at kloakdefekten kan stamme fra den offentlige del af kloaksystemet, udføres undersøgelse og eventuelle reparationer af Gentofte Kommunes forsyning. Hvis kommunens undersøgelse af kloaksystemet afviser, at kloakdefekten findes i den offentlige kloak, videregives ansvaret for udbedring af kloakdefekten til grundejer, som herefter modtager en henstilling om at sørge for at defekten udbedres.

Hvem betaler for reparation af kloakken og forsikring?

Når skadedyrsbekæmperen mistænker eller konstaterer, at ansvaret for den defekte kloak er den private grundejers, skal grundejer selv bekoste undersøgelse (eksempelvis ved TV-inspektion) og reparation af kloakken. De relevante tiltag om renholdelse, sikring, undersøgelser og reparationer på kloaksystemet er beskrevet i den henstilling der sendes til ejeren. Vi anbefaler at der tages kontakt til eget forsikringsselskab, for at undersøge om forsikringsselskabet dækker, inden arbejdet med at udbedre skaden sættes i gang.

OBS! Skadedyrsbekæmperen og Gentofte Kommune kan ikke drages til ansvar for udgifter i forbindelse med undersøgelsesarbejdet, da henstillingen bygger på en begrundet mistanke. 

Hvordan bekæmpes rotter indendørs og udendørs?

Bekæmpelse af rotter kan være en kompliceret og tidskrævende proces. Rotten er et vagtsomt dyr, som ikke vil søge nye fødekilder, hvis den i forvejen har adgang til rigeligt med føde. Den er desuden ikke tilbøjelig til at spise fødeemner, den ikke er vant til. Vær opmærksom på, at rotterne i en periode kan have ernæret sig af det foder, du har sat frem til dine hus- eller kæledyr.

Det er vigtigt at du ikke flytter på de opstillede fælder. Rotten er længe om at udforske ændringer i dens omgivelser, og det kan derfor forsinke bekæmpelsen når der flyttes på fælderne. Kasserne til bekæmpelse indeholder enten en smækfælde eller gift og er sikret, så børn og hunde forhindres i at komme til skade.

Skadedyrsbekæmperen vil starte med at bede dig om at fjerne eller sikre alt spiseligt fra fx affaldsposer i køkkenet, fuglefodring i haven, overfyldte affaldscontainere, kompostbeholder eller andet rotter kan leve af. 

Hvis der er rotter inde i huset, er det bedst at få begrænset rottens mulighed for at bevæge sig frit, eksempelvis ved at spærre den inde i ét rum. Bekæmpelsesmulighederne indendørs er begrænset til brug af smækfælder. Der bekæmpes ikke med gift indendørs, da der er risiko for lugtgener og invasion af fluer og andre insekter, hvis rotten dør et sted i huset, hvor den ikke kan fjernes. Effektiviteten i bekæmpelsen af rotter afhænger af om bekæmperens anvisninger bliver fulgt.

En smækfælde slår øjeblikkeligt rotten ihjel ved at knække dens nakke eller ryg. Smækfældens indhold tømmes i restaffald eller både fælde og rotte smides i restaffald. Kom rotte og fælde i en lukket plastpose. Bruges der gift fungerer den først efter at rotten har spist af den forgiftede lokkemad 3-5 gange. Rotten dør nogle dage efter at have indtaget den dødelige dosis. Der er gift til flere rotter i en kasse.

Hvem betaler hvis jeg tilkalder et privat bekæmpelsesfirma? 

Hvis du vælger at kontakte et privat bekæmpelsesfirma uden om kommunen, er det et privat anliggende, og du skal derfor selv betale. Det gælder både på hverdage, på helligdage og i weekender.

Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage, når jeg har rotter?

For at undgå risiko for smitte fra rotterne, skal alle fødevarer der er gnavet i kasseres. Fødevarer der ikke er gnavet i skal opbevares i lukkede skabe, køleskab eller tætsluttende kasser. Fødevareemballager der kan rengøres udenpå inden åbning, såsom glas, flasker og dåser rengøres, desinficeres og sættes i de lukkede skabe. Brug vandtætte handsker ved al håndtering af genstande og overflader ved rengøring. Rengøringsmidlet skal indeholde sulfo. 

Fjernelse af ekskrementer og døde rotter skal foregå uden direkte kontakt og bortskaffes i restaffald i en lukket pose. 

Kan jeg blive boende, når jeg har rotter og angriber rotter mennesker? 

Ved god hygiejne og løbende rengøring af alle overflader er det muligt at blive boende også med små børn. Vær opmærksom på at tage forholdsregler, såsom at bruge tætsluttende myggenet, når din baby sover. Rotten er sky og ser dårligt og er formodentligt blevet vant til at bo side om side med husstandens beboere.

Undlad at trænge rotten op i en krog, da den er tilbøjelig til at flygte og derved slipper væk. Rotten vil sjældent gå til angreb, men kan finde på at hoppe af skræk, hvilket kan virke som et angreb.

Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab eller boligselskab, hvis du har behov for at blive genhuset, imens der er rotter i ejendommen. Det er ikke kommunens opgave.

Når rotterne er fanget, hvordan skal jeg så gøre rent?

Det er nødvendigt med grundig rengøring i områder, hvor du normalt opholder dig. Rengøring er ikke nødvendig på lofter, i skunke og krybekældre. Brug vandtætte handsker ved al håndtering af genstande og overflader og under rengøringen. Rengøringsmidlet skal indeholde sulfo. Eventuel fjernelse af ekskrementer og døde rotter skal foregå uden direkte kontakt. Affaldet skal emballeres i plastpose og bortskaffes med restaffaldet.

Er det muligt at rotter kommer op i mit WC i hus og lejlighed?

Ja, rotter kan både komme op i toiletter i etageejendomme og i villaer. Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvorfor en rotte går gennem faldstammen og op i dit WC. Rotten kan gå på opdagelse og måske lugte føde bag vandlåsen på dit WC. Rotten er meget adræt og kan klatre op på indersiden af faldstammen ved at stemme imod med ryggen. Rotter kan også nemt klatre op og ud af udluftningsrøret, der oftest ender på et loftsrum eller over taget. Derfra er det nemt for rotten at komme ind i huset, hvor den slår sig ned og finder redemateriale.

Hvor længe varer en rottesag, og hvad kan du selv gøre?

En rottesag indebærer at finde kilden til rottetilholdet, at få udbedret fejl og mangler og repareret eventuelle defekter på kloakken. Fjerner det ikke rotterne, skal aktiviteten afgrænses. Indendørs kan det gøres ved brug af mel- og madprøve og brug af smækfælder, som beboerne medvirker til at overvåge. Det kræver tålmodighed og kan tage længere tid, da rotten eventuet har opbygget et forråd, og lokkemaden derfor ikke er interessant.

Ved udendørs sager vil kasser med bekæmpelse først blive fjernet, når der over en længere periode ikke har været aktivitet. Hvis du igen ser eller har mistanke om rotter, også selvom der er en bekæmpelse i gang, så anmeld gerne igen. På den måde bliver vi orienteret om at der fortsat er aktivitet. 

Kan jeg selv købe og opsætte smækfælde mod rotter i min have?

Fælder kan købes mange steder, men vi anbefaler at du afventer besøg fra vores bekæmper. Hvis du opsætter en smækfælde i din have uden at den er forsvarligt afskærmet, eksempelvis i en kasse, så er det er dit ansvar hvis hunde, katte, børn eller vilde dyr går i fælden. Det er ligeså dit ansvar at sørge for aflivning af tilskadekomne dyr. Det de derfor allerbedst at du anmelder observationer eller mistanke om rotter via kommunens hjemmeside, så vores fagpersonale kan vejleder dig.

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,