Lån til betaling af ejendomsskat

Har du opnået folkepensionsalderen eller får socialpension, delpension eller efterløn, kan du være berettiget til at søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter.

For at være berettiget til lån til betaling af ejendomsskat skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet. Derudover skal du eller din ægtefælle enten have nået folkepensionsalderen på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten forfalder til betaling, modtage efterløn eller få udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension.

Hvad kan der ydes lån til?

Der kan ydes lån til alle opkrævninger på ejendomsskattebilletten.

Renteberegning

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler, af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober i det foregående år. Markedsrenten udgør med virkning fra 1. januar 2021 0,47%.

De tilskrevne renter er ikke fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen.

På baggrund af ændret renteberegning i 2011, ydes der ved indfrielse et nedslag i de påløbne renter. Nedslaget for år 2011 udgjorde 33%. I de f'ølgende år reduceres nedslaget med 1 %, indtil nedslaget i år 2019 og fremover udgør 25%.  

Ansvarlig for siden: