Altaner

Det kræver en ansøgning at etablere altaner eller tagterrasse på etageejendomme.

Ved opsætning af altaner vurderes det fremsendte projekt ud fra en helhedsvurdering. Det ansøgte vurderes i forhold til gældende lokalplan og ejendommens bevaringsværdi samt en helhedsvurdering af indbliksgener på naboejendomme.

  • Beliggenhedsplan (målsat) med angivelse af bygningens placering på grunden, samt  afstand til naboskel og vej/sti højdegrænseplan
  • Facadetegninger, snit (målsat)
  • Konstruktionstegninger, statiske beregninger.
  • Ophængning eller sammenbygning med eksisterende konstruktioner
  • Rækværk: højde, udformning, befæstelse
  • Fuldmagt fra ejer/ejerforeningen.

Såfremt det anmeldte projekt kræver dispensation fra gældende bestemmelser i byggelov, bygningsreglement eller lokalplan, skal begrundet ansøgning herom vedlægges – underskrevet af ejer.

 

Information om altankollaps fra Trafik- og Byggestyrelsen 

Altaner opført i perioden fra ca. 1900 til 1950'erne kan være kollapstruede, selvom der ikke er synlige tegn på et svigt.

Læs hele skrivelsen fra Trafik- og Byggestyrelsen

 

Råd og vejledning

Få råd og vejledning i forbindelse med et påtænkt byggeri eller teknisk råd i al almindelighed. Bygningsmyndigheden har fast en sagsbehandler i Kommuneservice i alle hverdage.