Udestue

Selvom udestuer er uopvarmet og uden selvstændig varmekilde indgår udestuen som en del af etagearealet

Udestue

Ved opførelse af en uopvarmet udestue skal følgende materiale fremsendes til Bygningsmyndigheden:

Tegningsmateriale:

  • Situationsplan, eksisterende forhold. En tegning over grunden, der viser samtlige bygningers placering på grunden herunder afstande til skel mod naboer og veje.
  • Situationsplan, fremtidige forhold, med udestue indtegnet. Afstande til naboskel og vej skal være tydeligt angivet.
  • Tegning af selve udestuen, opstalt set fra siden, gerne flere opstalter så vi kan se bygningen fra flere sider (f.eks. mod nord/syd/øst/vest).
  • Tegningsmaterialet skal være målsat i mindst 1:100, gerne i A3 format.

Beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes (dette kan også anføres på selve tegningen).

Redegørelse for hvordan man bortleder tagvand (tagvand kan ledes til kloak eller faskine).

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementerne, servitutter der er lyst på ejendommen, som projektet måtte være i strid med. Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om dispensation, hvis man ikke kan overholde ovennævnte bestemmelser.

Redegørelse for fremtidig bebyggelsesprocent.