Opholdsarealer i villaområder

Retningslinjer for hævede opholdsarealer og terrasser

Terrasser

Terrasser må som udgangspunkt anlægges alle steder i haven på naturligt terræn.
Hvis man ønsker sin terrasse etableret i eller tæt ved naboskel, skal man dog være opmærksom på flere forhold.

Terrænændring

Når man skal anlægge en terrasse på terræn kan det forekomme at terrænet er ujævnt. Terrænet må gerne udjævnes således, at man opnår et plant underlag. For så vidt angår omfanget af terrænreguleringen må man som udgangspunkt regulere med + / - 0,5 m. Man bør dog ikke foretage en reguleringen nærmere skel end 0,5 m.  
Bestemmelsen om terrænregulering er fastsat i de fleste af kommunens villalokalplaner, hvoraf det fremgår, at det kræver Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse, at terrænregulere med mere end + / - 0,5 m.

Læs mere om Terrænændringer.

Hævede terrasser

En hævet terrasse, som er hævet mere end 30 cm over terræn (f.eks. etableret så man går direkte fra en høj stueetage og ud på terrassen), må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m. og man bør som udgangspunkt tage hensyn til naboer og omkringboende, så der ikke opstår væsentlige gener herved i form af fx indblik til nabohaven. Det er derfor en god ide, at tale med naboen inden man bygger ny terrasse med denne placering.

Opførelse af en hævet terrasse kræver ikke byggetilladelse ved enfamiliehuse, dobbelthuse og tofamiliehuse – Dog skal der ansøges om tilladelse, hvis de hævede opholdsarealer overskrider byggeretten. 

Altaner og tagterrasser

Placeres et hævet opholdsareal, fx en tagterrasse eller altan i 1. eller 2. sals højde skal værnet udføres således at det er uigennemsigtigt. Dette er for at sikre, at der tages særlige nabohensyn og for at sikre kommunens villaområder også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo.
Der ud over gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser herfor.

Opførelse af tagterrasser kræver ikke byggetilladelse ved enfamiliehuse og dobbelthuse – Dog skal der ansøges om tilladelse, hvis de overskrider byggeretten. 
Etablering af altaner og tagterrasser kræver altid byggetilladelse i forbindelse med tofamiliehuse. Læs mere i Bygningsreglementet.

Opmærksomheden henledes særligt på, at ved etablering af større tagterrasser kan dette bevirke, at etageantallet øges, hvorfor ansøgningen skal vurderes i forhold til bestemmelserne i forhold til gældende planramme. For vejledning herom kan du kontakte Plan og Byg.