Matrikulære forhold

Ændringer i skelforholdene sker typisk ved udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning

Udstykning

Udstykning og andre ændringer af matrikler

En ejendom kan bestå af flere matrikler. Status af den enkelte matrikel kan ses på Min Grund.

Hvis du ønsker at ændre ved matriklernes afgrænsning, dvs. ændre skelforholdene, kræver dette kommunens godkendelse.

Ansøgning

Ansøgning om ændringer ved matrikulære forhold skal udføres af en beskikket landinspektør, hvor ansøgningsbilagene normalt består af; Skematisk redegørelse, Grøn erklæring og Ændringskort.

Kommunen er ikke matrikelmyndighed. Det er Geodatastyrelsen. 

Kommunens myndighedsområde

Ved ændringer ved matrikler berøres ofte en række lovområder, hvor kommunalbestyrelsen er myndighed. Derfor kan Kort- og Matrikelstyrelsen ikke godkende en ansøgning om en konkret ændring, før kommunen har afgivet en særlig erklæring til sagen om, at ændringen ikke medfører forhold i strid med de lovområder, som kommunen forvalter.

Kommunens lovområder

  • Planloven
  • Byggeloven
  • Lov om offentlige veje
  • Lov om private fællesveje
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Jordforureningsloven
  • Derudover kan Lov om Naturbeskyttelse komme i anvendelse.

Ovennævnte love kan findes på retsinformation.dk